President Abhishek Swami
President Elect Sanjay Dogra
Secretary Sanjay Patwardhan
Treasurer Prakash Sanghvi
Chair Board of Trustees Yash Shah
Past President Nidhi Shishu